ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา ติวเข้มจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)
 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)” มุ่งวางรากฐานพร้อมต่อยอดการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับองค์กร

       รศ.พิทยาภรณ์  มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล โดยได้นำเครื่องมือคุณภาพ “The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellcence” หรือ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)” ซึ่งเป็นที่รู้จัก  อย่างแพร่หลายในประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ “โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)   โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และใช้เป็นแนวทาง   ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตนั้น

       สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการเพื่อสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรแบบก้าวกระโดด โดยได้จัดการประชุมอบรมให้ความรู้ EdPEx ในระดับองค์กรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา    ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน  เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ วางรากฐานและเตรียมการต่อยอดการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดทำโครงร่างขององค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ตามหมวด 1 2 4 และ 7 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่คุณภาพการศึกษาระดับสากลต่อไป

       ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณัฐพงษ์  อัครพล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามหมวด 1-7 สำหรับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร” และการนำเสนอร่างองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยผศ.มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 

   


 
  อัปเดท อื่นๆ    
เลื่อนคอนเสิร์ต
“โฮสเทล”มาแรงต่อเนื่อง ขยายตัวในเมืองท่องเ
'เดอะกู๊ดวิว' ชวนแซบปากกับ “ยำแซลมอน”
ก่อนไป
ประชุม
ไวท์เฮ้าส์ ชวนมาสนุกกับ “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์”
เพิ่มความอบอุ่น
น้ำปิงแห้ง
เปิดกีฬา
เอไอเอส เตรียมพร้อมเครือข่ายปีใหม่ ทั้ง AI
จัดหางานเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างอาชีพ
กู่เสือคัพ
เทศกาลของขวัญ
เดินหน้าระบบ ขนส่งน้ำมันทางท่อ มายังภาคเหน
ปฐมนิเทศ
สัมมนา
เริ่มรณรงค์
ตรวจเข้มส่งท้าย
 

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน


ชื่อ:
ความคิดเห็น:
 
ไฟล์รูปประกอบ: (ไม่เกิน 150kb jpg, gif, png)
คลิปวีดีโอ: ใส่ URL ของไฟล์ youtube
ยืนยันรหัสโพส *
  

 
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
จำนวนการเข้าชมเมื่อวานนี้
จำนวนการเข้าชมอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
เชียงใหม่วาไรตี้มีเดีย 189/128 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.08 1716 9695 โทรสาร.0 5208 9387 อีเมล์ cmv_media@hotmail.com
Chiangmai Variety Media 189/128 Mu 6 Chiangmai-Phrao Rd.Nongharn Sansai Chiangmai 50290 Tel :081716 9695 Fax :0 5208 9387 Email :cmv_media@hotmail.com