ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา ติวเข้มจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)
 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)” มุ่งวางรากฐานพร้อมต่อยอดการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับองค์กร

       รศ.พิทยาภรณ์  มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล โดยได้นำเครื่องมือคุณภาพ “The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellcence” หรือ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)” ซึ่งเป็นที่รู้จัก  อย่างแพร่หลายในประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ “โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)   โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และใช้เป็นแนวทาง   ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตนั้น

       สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการเพื่อสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรแบบก้าวกระโดด โดยได้จัดการประชุมอบรมให้ความรู้ EdPEx ในระดับองค์กรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา    ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (EdPEx)” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน  เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ วางรากฐานและเตรียมการต่อยอดการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดทำโครงร่างขององค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ตามหมวด 1 2 4 และ 7 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่คุณภาพการศึกษาระดับสากลต่อไป

       ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณัฐพงษ์  อัครพล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตามหมวด 1-7 สำหรับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร” และการนำเสนอร่างองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยผศ.มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 

   


 
  อัปเดท อื่นๆ    
ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย
เชียงใหม่เดินหน้าแก้ปม ราคาหอมแดง - หอมใหญ
กำลังสนธิปิดล้อม-หมู่บ้านกลุ่มค้ายา-ยึดยาบ
“งานแอ่วลำพูน” งานเทิดพระเกียรติ วัฒนธรรม
ดาราเทวี ชวนสนุก กับ “IZAKAYA”
มอบทุนการศึกษา
เข้าแย่ง
รถตู้นักเที่ยวชาวจีน ชนไหล่ทาง ดับ 2 ศพ
จับมือโรงแรม ดัน ชม. ขึ้นแท่น ”เมืองสีเขีย
เร่งสร้างจุดขายดึง คนเที่ยวเชียงใหม่ โกยรา
เปิดตัว
สปีดหนี
อุดมศึกษาสัญจร
“D-buddy set by illy coffee”
ตรวจพื้นที่
ช่วยดับไฟ
ดื่มน้ำไม่สะอาด ตายปีละครึ่งล้าน!
พิชิตหมอกควัน
 

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน


ชื่อ:
ความคิดเห็น:
 
ไฟล์รูปประกอบ: (ไม่เกิน 150kb jpg, gif, png)
คลิปวีดีโอ: ใส่ URL ของไฟล์ youtube
ยืนยันรหัสโพส *
  

 
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
จำนวนการเข้าชมเมื่อวานนี้
จำนวนการเข้าชมอาทิตย์ที่ผ่านมา